O projektu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko • cíl EÚS 2014–2020
Projekt č. 216 • 1. 1. 2019 – 30. 06. 2022

Cílem mezinárodního projektu je shromáždit veškeré dostupné údaje o výskytu cévnatých rostlin na české a bavorské straně Šumavy. Následně budou data uložená v české a bavorské národní databázi prezentována široké veřejnosti na společné dvoujazyčné webové stránce ve formě síťových map a regionální charakteristiky ekologických nároků jednotlivých druhů. Na základě důkladné znalosti historického a současného rozšíření druhů bude sestaven společný červený seznam vzácných a ohrožených druhů Šumavy. Pro nejohroženější druhy budou navržena a realizována ochranářská opatření na podporu jejich populací.

Partneři

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích lead partner

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je veřejnou vysokou školou univerzitního typu. Realizace projektu bude v kompetenci Přírodovědecké fakulty (PřF), která je výzkumnou fakultou a je zapojena do mnohých mezinárodních projektů. Projekt bude řešen na katedře botaniky, která má špičkové výsledky na poli systematického výzkumu středoevropské flóry.

Správa Národního parku Šumava partner

Správa Národního parku Šumava je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí, která spravuje území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Je zodpovědná za správné udržování území, které mimo jiné vykazuje vysoký stav biologicky cenných zdrojů, jejím cílem je obnova a zvýšení druhové rozmanitosti. Národní park Šumava zajišťuje ochranu přirozených přírodních procesů v souladu s celosvětovým posláním národních parků, a zároveň poskytuje dostatek prostoru pro aktivní ochranu druhové a genetické rozmanitosti.

Správa Národního parku Bavorský les partner

Správa Národního parku Bavorský les má nejlepší znalosti o celé oblasti národního parku (cca 245 km²). Národní park Bavorský les zaručuje ochranu přírodních procesů, které jsou důsledně sledovány vědeckými metodami. Správa má rozsáhlé znalosti z monitorování regionálních lesních ekosystémů, ale také horských pastvin s chráněnými rostlinnými společenstvy Natura2000. Horské pastviny jsou udržovány dobrovolníky a správou národního parku. V současnosti s pomocí projektu LIFE „Rašeliniště, tekoucí vody a šachty v Národním parku Bavorský les (2013–2018)“.

Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns (SNSB) partner

Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns (SNSB) je výzkumnou institucí Bavorského státního ministerstva pro vzdělávání a kulturu, vědu a umění. Tradičně se vědci této instituce podílejí na výzkumu biologické rozmanitosti v Bavorsku. Oddělení informatiky pro biologickou rozmanitost „SNSB IT-Zentrum“ má mnoho úkolů v oblasti správy dat, archivace a publikování. Spravuje data z rastrového mapování a mapování biotopů AG Flora v Bavorsku (přibližně 14 milionů dat), stejně jako aktualizace bavorského taxonomického seznamu a Červeného seznamu cévnatých rostlin v Bavorsku. Provozuje portál „Informationsknoten Botanik in Bayern“ (Bavorský botanický informační uzel) s dynamicky generovanými distribučními mapami 4000 rostlin a platformu na Wikipedie Bavorská flóra s více než 650 stránkami pro výměnu zkušeností mezi občany, vědou a orgány ochrany přírody.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.